Denní režim

 

Organizace činností při vzdělávání dětí

 

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního a třídního programu probíhá

v průběhu dne v době provozu mateřské školy.

 

Denní režim jednotlivých tříd vychází z programového zaměření dané třídy a z věkového složení dětí ve třídě.

Základem pro rozvržení činností v denním režim jednotlivých tříd je níže uvedený doporučený časový harmonogram činností, aktivit, stravování a odpočinku dětí.

 

 

6,30  -  8,30

Doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickým pracovníkům

k předškolnímu vzdělávání. Děti vykonávají volné spontánní zájmové aktivity, zařadit lze řízenou činnost nebo individuální práci s dítětem a volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost.

 

 

8,40

Budova se uzavírá.

 

8,30  -  9,30

Pohybové aktivity s využitím tělovýchovného náčiní a nářadí, netradiční pohybové aktivity a činnosti s doprovodem hudby v interiéru mateřské školy, na školní zahradě nebo sportovištích mimo MŠ.

 

8,30  -  9,30

Osobní hygiena, dopolední přesnídávka.

 

9,00  -10,30

Řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle třídního programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd a se školním vzdělávacím programem.

 

9,30 -10,30

Osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku.

 

9,30 - 12,15

Pobyt dětí venku, při kterém probíhají zejména spontánní hry a činnosti dětí, řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy).

Délku doby pobytu venku lze upravit v zimním a letním období s ohledem na venkovní teplotu. Pobyt venku může být výrazně zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických a povětrnostních podmínkách a při vzniku smogové situace nebo nepříznivém slunečním ozónu udržujícím se při zemi v době slunečního záření.

 

11,30 -12,30

Příprava na oběd, oběd a osobní hygiena dětí.

 

12,15 -14,30

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, zájmové činnosti.

 

14,00 -14,30

Osobní hygiena, odpolední svačina.

 

14,15 -17,00

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě příznivého počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy, doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci.

 

Rozpis režimu stravování, pobytu dětí venku a jejich odpočinku je přílohou tohoto školního řádu a je aktualizován vždy pro daný školní rok.

 

Rozpis denního režimu je stanoven dle programu jednotlivých tříd vždy aktuálně pro daný školní rok a je vyvěšen na nástěnce v šatně dané třídy, ve vstupní chodbě, v kuchyni,

v kanceláři a v ředitelně.

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě akcí školy - výlety, exkurze, divadelní, filmová a jiná kulturní představení pro děti, společenské akce, besídky, dětský den apod.Mateřská škola Vladivostocká

Vladivostocká 8/1034, 100 00 Praha 10 – Vršovice
telefon: 267 310 633
e-mail: skolka@vladivostocka.cz

administrace